F2Pool魚池各幣種礦池資訊

1. 主流幣

F2Pool魚池主流幣板塊,主要是BTC、LTC、ETH等主流幣種的礦池。包含的數字資產類型和對應礦池的基本情況如下表:

幣種 礦池伺服器 收益模式 礦池費率
BTC stratum+tcp://btc.f2pool.com:3333 stratum+tcp://btc.f2pool.com:1314 stratum+tcp://btc.f2pool.com:25 PPS+ 2.5%(挖BTC贈送HTR、VCASH、ELA、NMC、)
BCH stratum+tcp://b4c.f2pool.com:1228 PPS 3%
LTC stratum+tcp://ltc.f2pool.com:8888 stratum+tcp://ltc.f2pool.com:5200 stratum+tcp://ltc.f2pool.com:3335 PPS 4%(按照PPLNS分配狗狗幣)
ETHW(提供SSL位址) stratum+tcp://ethw.f2pool.com:6688

stratum+tcp://ethw.f2pool.com:8008

提供SSL位址

stratum+ssl://ethwssl.f2pool.com:6698

stratum+ssl://ethwssl.f2pool.com:6699

PPLNS 1%
ETHF(提供SSL位址) stratum+tcp://etf.f2pool.com:6688

stratum+tcp://etf.f2pool.com:8008

提供SSL位址

stratum+ssl://etfssl.f2pool.com:443

stratum+ssl://etfssl.f2pool.com:3306

PPLNS 1%
DASH stratum+tcp://dash.f2pool.com:5588 PPS 2%
ETC(提供SSL位址) stratum+tcp://etc.f2pool.com:8118

SSL位址如下:

stratum+ssl://etcssl-asia.f2pool.com:8180

stratum+ssl://etcssl-asia.f2pool.com:8181

PPS 1%
SC stratum+tcp://sc.f2pool.com:7788 PPS 3%
DCR stratum+tcp://dcr.f2pool.com:5730 PPS 3%

2. 創新區

F2Pool魚池創新區,是F2Pool魚池綜合評估數位資產專案的挖礦收益和未來前景甄選出來的優質的PoW幣種礦池區。包含的數位資產類型和對應礦池的基本情況。如下表:

幣種 礦池伺服器 收益模式 礦池費率
ZEC stratum+tcp://zec.f2pool.com:3357 PPS 3%
DGB-Sha256d stratum+tcp://dgb-sha256d.f2pool.com:11110 PPS 5%
DGB-Scrypt stratum+tcp://dgb-scrypt.f2pool.com:11111 PPS 5%
DGB-Groestl stratum+tcp://dgb-groestl.f2pool.com:11112 PPS 5%
DGB-Skein stratum+tcp://dgb-skein.f2pool.com:11113 PPS 5%
DGB-Qubit stratum+tcp://dgb-qubit.f2pool.com:11114 PPS 5%
ZEN stratum+tcp://zencash.f2pool.com:3377 PPS 4%
RVN(提供SSL位址) stratum+tcp://raven.f2pool.com:3636

SSL位址如下:

亞洲

stratum+ssl://rvnssl-asia.f2pool.com:3640

stratum+ssl://rvnssl-asia.f2pool.com:3641

歐洲

stratum+ssl://rvnssl-euro.f2pool.com:3640

stratum+ssl://rvnssl-euro.f2pool.com:3641

北美

stratum+ssl://rvnssl-na.f2pool.com:3640

stratum+ssl://rvnssl-na.f2pool.com:3641

PPLNS 1%
CKB stratum+tcp://ckb.f2pool.com:4300 PPS 1%
XVG-black2s stratum+tcp://xvg-blake2s.f2pool.com:9008 PPS 5%
XVG-scrypt stratum+tcp://xvg-scrypt.f2pool.com:9009 PPS 5%
XVG-x17 stratum+tcp://xvg-x17.f2pool.com:9010 PPS 5%
XVG-Lyra2REv2 stratum+tcp://xvg-lyra.f2pool.com:9012 PPS 5%
XVG-Myriad-Groestl stratum+tcp://xvg-groestl.f2pool.com:9011 PPS 5%
HNS
stratum+tcp://hns.f2pool.com:6000
PPS 3%
KDA
stratum+tcp://kda.f2pool.com:5400
PPS 3%
CFX
stratum+tcp://cfx.f2pool.com:6800
PPS 3%