F2Pool鱼池各币种矿池信息

1. 主流币

F2Pool鱼池主流币板块,主要是BTC、LTC、ETH等主流币种的矿池。包含的数字资产类型和对应矿池的基本情况如下表:

币种 矿池服务器 收益模式 矿池费率
BTC stratum+tcp://btc.f2pool.com:3333
stratum+tcp://btc.f2pool.com:1314
stratum+tcp://btc.f2pool.com:25
PPS+ 2.5%(挖BTC赠送HTR、VCASH、ELA、NMC)
BCH stratum+tcp://b4c.f2pool.com:1228 PPS 3%
LTC stratum+tcp://ltc.f2pool.com:8888
stratum+tcp://ltc.f2pool.com:5200
stratum+tcp://ltc.f2pool.com:3335
PPS 4%(按照PPLNS分配狗狗币)
ETH stratum+tcp://eth.f2pool.com:6688
stratum+tcp://eth-backup.f2pool.com:6688
PPS+ 2%
DASH stratum+tcp://dash.f2pool.com:5588 PPS 2%
ETC stratum+tcp://etc.f2pool.com:8118 PPS 5%
SC stratum+tcp://sc.f2pool.com:7788 PPS 3%
DCR stratum+tcp://dcr.f2pool.com:5730 PPS 3%
FIRO stratum+tcp://firo.f2pool.com:5790 PPS 3%

2. 创新区

F2Pool鱼池创新区,是F2Pool鱼池综合评估数字资产项目的挖矿收益和未来前景甄选出来的优质的PoW币种矿池区。包含的数字资产类型和对应矿池的基本情况如下表:

币种 矿池服务器 收益模式 矿池费率
ZEC stratum+tcp://zec.f2pool.com:3357 PPS 3%
DGB-Sha256d stratum+tcp://dgb-sha256d.f2pool.com:11110 PPS 5%
DGB-Scrypt stratum+tcp://dgb-scrypt.f2pool.com:11111 PPS 5%
DGB-Groestl stratum+tcp://dgb-groestl.f2pool.com:11112 PPS 5%
DGB-Skein stratum+tcp://dgb-skein.f2pool.com:11113 PPS 5%
DGB-Qubit stratum+tcp://dgb-qubit.f2pool.com:11114 PPS 5%
ZEN stratum+tcp://zencash.f2pool.com:3377 PPS 4%
RVN stratum+tcp://raven.f2pool.com:3636 PPS 3%
CKB stratum+tcp://ckb.f2pool.com:4300 PPS 1%
XVG-black2s stratum+tcp://xvg-blake2s.f2pool.com:9008 PPS 5%
XVG-scrypt stratum+tcp://xvg-scrypt.f2pool.com:9009 PPS 5%
XVG-x17 stratum+tcp://xvg-x17.f2pool.com:9010 PPS 5%
XVG-Lyra2REv2 stratum+tcp://xvg-lyra.f2pool.com:9012 PPS 5%
XVG-Myriad-Groestl stratum+tcp://xvg-groestl.f2pool.com:9011 PPS 5%
HNS
stratum+tcp://hns.f2pool.com:6000
PPS 3%
CHI stratum+tcp://chi.f2pool.com:5300 PPS 3%
KDA
stratum+tcp://kda.f2pool.com:5400
PPS 3%
CFX
stratum+tcp://cfx.f2pool.com:6800
PPS 3%